Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường theo đúng QCVN 47:2011/BTTTT – QCVN 18:2010/BTTTT và theo Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014 và thay thế cho Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

thiet-bi-vo-tuyen-dan-duong

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường

Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông thì trong đó có thiết bị vô tuyến dẫn đường, cho nên bắt buộc phải công bố chứng nhận để đảm bảo an toàn về mọi mặt trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Việc công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường cũng tương tự như hợp quy thiết bị viễn thông khác, quý khách phải nắm được Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy, Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông? trước khi làm các giấy tờ, Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ? để tiến hành công bố chứng nhận.

Ngoài những thông tin trên thì quý khách muốn biết rõ những thiết bị thì hãy truy cập đến chuyên mục hợp quy thiết bị viễn thông để biết chi tiết hơn.

Bài viết liên quan