Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải

Nằm trong Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy ban hành tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 cho nên việc Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải là hoàn toàn bắt buộc.

cong-bo-hop-quy-thiet-bi-phat-thu-cho-hang-hai

Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải:

Các sản phẩm cần phải công bố sản phẩm

1. Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của
trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS
QCVN 24:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


2. Thiết bị điện thoại VHF hai chiều
lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn
QCVN 26:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


3. Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B
sử dụng trên tàu biển
QCVN 27:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


4. Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C
sử dụng trên tàu biển
QCVN 28:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


5. bị điện thoại VHF
sử dụng trên tàu cứu nạn
QCVN 50:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


6. Thiết bị điện thoại VHF
sử dụng trên sông
QCVN 51:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


7.Thiết bị điện thoại VHF
sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải
QCVN 52:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


8. Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB)
hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz
QCVN 57:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


9. Thiết bị gọi chọn số DSC QCVN 58:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


10. Điện thoại vô tuyến MF và HF QCVN 59:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


11. Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn QCVN 60:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


12. Điện thoại vô tuyến UHF QCVN 61:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


13. Thiết bị Radiotelex sử dụng
trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải
QCVN 62:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


14. Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77
sử dụng trên tàu biển
QCVN 67:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


15. Thiết bị trong hệ thống nhận dạng
tự động AIS sử dụng trên tàu biển
QCVN 68:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


16. Thiết bị khác QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

Yêu cầu về kỹ thuật:

Những thiết bị phát thu cho hàng hải trong danh sách trên phải đảm bảo các Yêu cầu kỹ thuật quy định rõ tại QCVN tương ứng với từng sản phẩm chúng tôi đã liệt kê ở bảng trên

Quy trình thực hiện:

Quy trình, thủ tục, hồ sơ các bạn tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết

Việc Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải nói riêng và hợp quy thiết bị viễn thông nói chung mang tính bắt buộc, cho nên những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị phát thu cho hàng hải này trên lãnh thổ Việt Nam cần lưu ý để thực hiện đúng

Bài viết liên quan