Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng

Đánh giá bài viết

Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức 5 và phuơng thức 7 được quy định trong thông tư 28/2013/BKHCN. Cụ thể ở bài viết này chúng tôi sẽ nói rõ về 2 phương thức đánh giá này cho mọi người cùng tham khảo như sau.

phuong-thuc-danh-gia-hop-quy-vat-lieu-xay-dung

Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng:

Khi tiến hành hợp quy vật liệu xây dựng, đơn vị cần nên xem xét và chọn lựa phương thức đánh giá theo 2 phương thức sau cho phù hợp với tình trạng thực tế

Phương thức 5: áp dụng với đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng. Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

– Lấy mẫu:

 • Mẫu được lấy để thí nghiệm mà mẫu điển hình, mẫu đại diện cho một kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa sản xuất theo cùng 1 thiết kế, theo 1 điều kiện, sử dụng cùng 1 nguyên vật liệu.
 • Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu. Cụ thể tùy từng mặt hàng vậy liệu xây dựng sẽ được quy định số lượng mẫu tương ứng
 • Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm:
 • Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
 • Phương pháp thử nghiệm được quy định trong QCVN 16:204/BXD,

– Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất:

 • Xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng, bao gồm:
 1. Hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm);
 2. Quá trình sản xuất từ đầu vào, qua các giai đoạn trung gian cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm;
 3. Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm;
 4. Trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm;
 5. Trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật;
 6. Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác.
 • Trường hợp áp dụng phương thức 5 để đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng này đòi hỏi nhà sản xuất phài có chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

– Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:

 • So sánh kết quả thử nghiệm mẫu với yêu cầu của QCVN 16:2014/BXD tương ứng.
 • Xem xét sự phù hợp của quá trình sản xuất so với yêu cầu quy định

– Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với yêu cầu của QCVN 16:2014/BXD tương ứng.

 • Sản phẩm, hàng hóa phù hợp khi đảm bảo 2 điều kiện được thỏa mãn:
 1. Tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của QCVN 16:2014/BXD;
 2. Kết quả đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu.

Kết quả đánh giá theo phương thức 5 này có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm. Trong thời gian hiệu lực phải được đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Trong vòng 3 nằm hiệu lực sẽ có 2 lần đánh giá giám sát

Phương thức 7: Thường áp dụng với đơn vị nhập khẩu vật liệu xây dựng. Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù hợp của lô.

– Lấy mẫu:

 • Mẫu thử nghiệm lấy theo phương pháp xác suất thống kê, đại diện cho toàn bộ lô hàng.
 • Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu. Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm, số lượng mẫu, số lương sản phẩm được gọi là 1 lô được quy định phù hợp với từng sản phẩm tương ứng theo quy định
 • Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
 • Phương pháp thử nghiệm được quy định trong QCVN 16:204/BXD,

– Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:

 • Xem xét và so sánh các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm mẫu với quy định của QCVN 16:204/BXD

– Kết luận về sự phù hợp:

 • Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép.

Kết quả sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo.

Trên đây là những thông tin cụ thể về phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng mà Diễn đàn tư vấn công bố chứng nhận hợp quy đã tổng hợp lại, hy vọng sẽ có ích cho việc tìm hiểu thông tin của mọi người.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN