Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Đánh giá bài viết

Những thông tin chi tiết cần biết về Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã được tổng hợp lại trong bài viết sau

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ pháp lý:

 • Luật 67/2014/QH13
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 • Thông tư 277/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
 • Nghị định 93/2016/NĐ-CP- Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Yêu cầu/điều kiện thực hiện

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • – Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • – Điều kiện về cơ sở vật chất:
  + Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
  + Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.
 • – Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:
  + Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
  + Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
  + Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;
  + Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP
 • Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
 • Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

 • Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

Bước 2:

 • Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ trong vòng 2 ngày làm việc và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 05 phụ lục Nghị định số 93/2016/NĐ-CP nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

Bước 3:

 • Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất trong 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • – Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:
  + Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế.
  + Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết) và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.
 • – Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):
  + Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
  + Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN