Thủ tục cấp văn bản Cho phép khảo nghiệm phân bón

Đánh giá bài viết

Thủ tục cấp văn bản Cho phép khảo nghiệm phân bón được thực hiện căn cứ theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Thủ tục cấp văn bản Cho phép khảo nghiệm phân bón

Thành phần hồ sơ:

  •  Đơn đăng ký khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;
  • – Tài liệu kỹ thuật đối với phân bón đăng ký khảo nghiệm theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;
  • – Đề cương khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện:

  • – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.
  • – Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.
  • – Bước 3: Thẩm định, thẩm tra hồ sơ và Ban hành văn bản cho phép khảo nghiệm: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ hoặc tiến hành soát xét, phê duyệt hồ sơ.
  • Ban hành văn bản cho phép khảo nghiệm nếu hồ sơ đáp ứng các quy định về phân bón.
  • Trường hợp không cho phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép khảo nghiệm phân bón

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN