Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT

Đánh giá bài viết

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được thực hiện căn cứ theo:

 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
 • Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT

danh-gia-tac-dong-moi-truong-dtm

Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
 • Bảy (07) bản báo cáo ĐTM của dự án bằng tiếng Việt. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo ĐTM lập theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
 • Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

Trình tự thực hiện

Bước 1:Nộp hồ sơ

 • Chủ dự án lập và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM trực tiếp hoặc qua bưu điện về cơ quan thường trực thẩm định(quy định tại Điều 3 của Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

 • – Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực thẩm định thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ;
 • – Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thường trực thẩm định có văn bản thông báo cho Chủ dự án nộp phí thẩm định. Mức thu phí thẩm định thực hiện theo các quy định hiện hành.

Bước 3: Thành lập và tổ chức họp Hội đồng thẩm định

 • Hội đồng thẩm định được thành lập và hoạt động theo quy định tại Chương V Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Bước 4: Thông báo kết quả thẩm định

 • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định cuối cùng của hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho Chủ dự án, kể cả trường hợp hội đồng thẩm định không thông qua báo cáo ĐTM.

Bước 5: Xử lý kết quả thẩm định của Chủ dự án

 • Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định, Chủ dự án hoàn thiện báo cáo ĐTM theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT và gửi cơ quan thường trực thẩm định đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM.

Bước 6: Phê duyệt, chứng thực báo cáo ĐTM

 • – Trường hợp báo cáo ĐTM được chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu, cơ quan thường trực thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT phê duyệt trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • – Thủ trưởng cơ quan thường trực thẩm định xác nhận chứng thực sau trang bìa hoặc phụ bìa của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết tối đa là (30) ba mươi ngày (không kể thời gian Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

 • Các Tổng cục trực thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo ĐTM của các dự án được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao làm đơn vị đầu mối thẩm định dự án đầu tư.
 • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo ĐMC, báo cáo ĐTM do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN