Thủ tục thực hiện Giám định thép nhập khẩu

Theo quy định mới tại Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 08/11/2017 thì bắt buộc phải Giám định thép nhập khẩu. Cùng chúng tôi tìm hiểu về Thủ tục thực hiện Giám định thép nhập khẩu như sau

giam dinh thep nhap khau

Thủ tục thực hiện Giám định thép nhập khẩu

Từ ngày 08/11/2017, doanh nghiệp nhập khẩu thép không phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thép cấp để thông quan hàng hóa. Việc quản lý chất lượng thép sẽ được thực hiện theo quy định công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi đưa sản phẩm thép ra lưu thông.

Thủ tục thực hiện giám định thép nhập khẩu:

  • Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng theo mẫu
  • Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng theo Mẫu 1/ĐKKT ban hành kèm theo TT 27/2012/TT/BKHCN.
  • Trong 01 ngày làm việc cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) xác nhận người khai hải quan đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người khai hải quan và người khai hải quan nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.
  • Người khai hải quan lấy kết quả kiểm tra chất lượng gồm 03 bản gốc, sau đó (01 bản nộp cơ quan Hải quan (nếu cơ quan hải quan yêu cầu), 01 bản nộp Chi cục đo lường chất lượng nơi mở tờ khai, 01 bản lưu tại doanh nghiệp, thời hạn nộp kết quả trong vòng 15 ngày sau kể từ ngày thông quan hàng hóa.

Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục II của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015, việc công bố tiêu chuẩn áp dụng thực hiện như sau:

  • Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn cơ sở để công bố áp dụng, tiêu chuẩn cơ sở đó phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của Việt Nam
  • Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở đó phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc tế
  • Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, của nước xuất khẩu hoặc chưa có tiêu chuẩn quốc tế thì phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục III của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015: sử dụng tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của Việt Nam hoặc của nước xuất khẩu để công bố.

Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS tại mục 2 Phụ lục III của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015, khi nhập khẩu, doanh nghiệp cũng không cần phải nộp cho cơ quan Hải quan Bản kê khai thép nhập khẩu có xác nhận của Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương và bản sao xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Sở Công Thương.

Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc nhập khẩu thep cần lưu ý việc Giám định theo quy định hiện hành. Mọi thông tin chi tiết và Thủ tục thực hiện Giám định thép nhập khẩu có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết

Bài viết liên quan