Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đánh giá bài viết

Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý:

  • Luật 57/2010/QH12
  • Luật 55/2014/QH13
  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP
  • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Thành phần hồ sơ:

  •  Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
  • Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;

Trình tự thực hiện:

  • 1.1. Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trương đơn giản theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để xem xét, xác nhận.
  • 1.2. Xác nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản
  • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận bằng văn bản. Trường hợp chưa xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi một (01) bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản giấy xác nhận đề án cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hoạt động.

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN