Tư vấn lập kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường là một bộ hồ sơ pháp lý mà doanh nghiệp phải lập ra, nó ràng buộc trách nhiệm với môi trường giữa doanh nghiệp – cộng đồng – cơ quan quản lý nhà nước.

cam ket bao ve moi truong

Tư vấn lập kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường

Tại Nghị Định 29/2011/ BTNMT Và Thông Tư 26/2011/ BTNMT đã quy định tất cả các Các Công Ty, Doanh Nghiệp tùy từng quy mô trước khi thành lập một dự án bắt buộc phải lập kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường

Cụ thể, Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:

 • Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
 • Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này 29/2011/ BTNMT. Chi tiết xem tại danh mục DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngoài ra phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường nếu rơi vào các trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, cụ thể:

 • Thay đổi địa điểm thực hiện;
 • Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai mươi bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;
 • Thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

Trong đó cũng quy định rõ thời điểm đơn vị phải lập cam kết bảo vệ môi trường:

 • Đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản: trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác.
 • Đối với dự án thăm dò dầu khí: trước khi khoan thăm dò.
 • Đối với dự án đầu tư có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng: trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.
 • Đối với các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản trên: trước khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ lập kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường gồm:

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc phương án sản xuất, kinh doanh

Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường:

Đối với các dự án đầu tư bao gồm:

 • Giới thiệu tóm tắt về dự án, gồm:
  – Tên và địa chỉ của chủ dự án;
  – Tên và địa điểm thực hiện dự án;
  – Quy mô, công suất, công nghệ sản xuất;
  – Lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình thực hiện dự án.
 • Các loại chất thải phát sinh:
  – Tải lượng tối đa, nồng độ tối đa của từng loại chất thải, nếu có;
 • Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư bao gồm:

 • Giới thiệu tóm tắt về dự án, gồm:
  – Tên và địa chỉ của chủ dự án;
  – Tên và địa điểm thực hiện dự án;
  – Quy mô, công suất, công nghệ sản xuất;
  – Lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình hoạt động.
 • Các loại chất thải phát sinh:
  – Tải lượng tối đa, nồng độ tối đa của từng loại chất thải, nếu có;
 • Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trên đây là những điều cơ bản bạn cần biết về việc thực hiện lập kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường, chi tiết hơn về quy trình và thủ tục hành chính khi thực hiện hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tối đa về chính sách pháp lý nhanh chóng nhất

Bài viết liên quan