Bộ tài nguyên & môi trường

  • Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

    Đánh giá bài viết Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Luật 57/2010/QH12 Luật 55/2014/QH13 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Thành phần hồ sơ:  Một (01) văn bản đăng […]

  • Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh) Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh)

    Đánh giá bài viết Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh) thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Luật 55/2014/QH13 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Nghị định 136/2018/NĐ-CP Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh) Thành phần hồ […]

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN